Zobacz kto jest zwycięzcą Novakid's MusicKid!
Zobacz kto nagra cover utworu w profesjonalnym studiu w Warszawie z asystą Piotra Rubika
Zwycięzca Novakid's MusicKid!
Gratulujemy!
Wyniki Głosowania
Antonina, 10 lat - 974 głosy

Natasza, 10 lat - 851 głosów

Zuzanna, 11 lat - 486 głosówLaureaci Nagród Publiczności!
1
Magdalena, lat 12
Karolinka, lat 10
2
Nina, lat 9
Kornelia, lat 12
4
3
Natalia, lat 8
5
Partnerzy konkursu
© Novakid, 2017 - 2020
SZKOŁA NOVAKID
Jesteśmy online szkołą języka angielskiego, w której dzieci w wieku 4-12 lat uczą się z anglojęzycznymi nauczycielami według programaów spełniających europejskie standardy CEFR.
JAK NAS ZNALEŹĆ?
ul. Rogozińskiego 6, budynek Graffit House, I piętro, 31-559 Kraków

Polityka prywatności
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
§ 1
Organizator i definicje


1. Organizatorem konkursu dla dzieci pod nazwą „Novakid's Musickid!" (dalej „Konkurs") jest, spółka, Novakid Inc, zarejestrowana: US 548 Market St 8291,

San Francisco, CA 94104

USA 7190762

VAT: EIN: 83-2827016

2. Organizator oświadcza, że konkurs „Novakid's Musickid" nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09 poz. 1540).§ 2
Uczestnik


1. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne, przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będące konsumentami (dalej „Uczestnik") w rozumieniu art. 22 1 ustawy kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), które ukończyły 18 lat lub osoby między 4 a 18 rokiem życia, za zgodą przedstawiciela ustawowego (dalej „Opiekun").

2. Uczestnik oświadcza, że:
a. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu
b. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje
c. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu
d. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie i działaniach marketingowych związanych z promocją konkursu.

§ 3
Konkurs


1. W dniach 07.01.2021 – 28.01.2021 uczestnicy będą mogli wysyłać Prace Konkursowe za pośrednictwem IGTV oznaczając przy tym profil @novakidpolska lub przez formularz dostępny na stronie: https://new.novakid.pl/musickid
1.1 Konto (profil), z którego przesłany był film (zgłoszenie) do IGTV musi być publiczne przez cały czas trwania konkursu. Zamknięcie konta lub zmiana jego ustawień na konto prywatne oznacza rezygnację z udziału w konkursie.

2. Konkurs będzie polegał na nagraniu wideo przez Uczestnika 30-45 sek występu, podczas którego uczestnik śpiewa wybrany przez siebie utwór muzyczny w języku angielskim.

3. Zadaniem konkursowym (dalej „Utwór") jest stworzenie nagrania i przesłanie go zgodnie z pkt 1 §

4. Jeden Uczestnik może przesłać 3 nagrania i wziąć udział w każdej turze konkursu.

5. Wykonany przez Uczestnika Utwór powinien zostać przesłany przy użyciu IGTV zgodnie z wymaganiami IGTV lub za pomocą formularza na stronie konkursu. Wielkość pracy nie może wtedy przekroczyć 200 MB, i rozdzielczości 1920x1080 (1080p), może być przesłana w dowolnym formacie video.

6. Utwór powinien być wykonany przez dziecko w wieku od 4-12 lat, jednak zgłoszenia dokonuje przedstawiciel ustawowy dziecka.

7. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie Utworu przez Organizatora w celu publikacji pracy na stronach administrowanych przez organizatora w tym: www.novakid.pl oraz profilu Novakid na portalu społecznościowym Facebook:https://www.facebook.com/novakidpolska oraz Instagram https://www.instagram.com/novakidpolska/, a także na kanałach Youtube administrowanych przez Novakid i profilach społecznościowych Jury konkursu (https://www.instagram.com/piotr_rubik/).

8. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż uczestnik (dziecko) konkursu jest autorem nadesłanej pracy.

9. Organizator zastrzega sobie prawo wycofania bądź nieuwzględnienia w Konkursie Prac niespełniających wymagań określonych niniejszym regulaminem, a w szczególności Prac nieodnoszących się do tematu konkursowego lub sporządzonych niezgodnie z wymogami ust. 2, 3, 5 i 6.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do moderowania treści zamieszczanych przez użytkowników, w tym usuwania publikacji niespełniających warunków regulaminu, treści obraźliwych, powtarzających się lub bardzo podobnych fotografii.


§ 4
Wybór Prac


1. Organizator, zgodnie z harmonogramem pkt 3 § 4, dokona weryfikacji wszystkich przesłanych na Konkurs prac, spośród których wyłoni Zwycięzców. Jury złożone z przedstawicieli Novakid i Piotra Rubika dokona oceny Utworów. Przy wyborze Zwycięzców każdej tury Organizator będzie kierował się kryteriami takimi, jak: wykonanie, język angielski, kreatywność, pomysłowość, wykonanie.

2. Nagrodzonych zostanie 6 prac konkursowych. 3 prace wyłonione przez Jury i 3 prace wybrane przez publiczność:
2.1 Nagroda publiczności wybierana będzie spośród wstępnie odebranych przez Jury prac zamieszczonych na stronie konkursowej: Zwycięzca będzie wyłaniany raz w tygodniu przez publiczność.
2.2. Nagroda główna dla zwycięzcy zostanie wyłoniona spośród 3 kandydatów, którzy wygrali 3 poprzednie tury konkursu przy pomocy publiczności i na podstawie ilości głosów oddanych pod filmem na stronie finałowej konkursu. Głosowanie odbędzie się od 31.01 - 05.02.2021 włącznie.

3. Zwycięzcy tur będa wyłaniani co tydzień zgodnie z harmonogramem

  • 17.01- zwycięzca pierwszej tury wybrany przez Jury; nagroda publiczności
  • 24.01- zwycięzca drugiej tury wybrany przez Jury; nagroda publiczności
  • 31.01 - zwycięzca trzeciej tury wybrany przez Jury; nagroda publiczności
  • 07.02 - wyłonienie nagrody głównej.


4. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie konkursowej oraz na profilu Novakid na Facebooku, Instagramie a także na profilu IG Piotra Rubika (https://www.instagram.com/piotr_rubik/) do dnia 10.02.2021 r.5. Zwycięzcy zostaną dodatkowo poinformowani o wygranej w Konkursie drogą e-mailową i/lub telefoniczną do dnia 20.02.2021 r.§ 5
Nagrody


1. W konkursie zostaną przyznane nagrody:

1 miejsce: Aranżację coveru utworu w profesjonalnym studiu w Warszawie z asystą Piotra Rubika, Pakiet 8 lekcji Premium od Novakid, zestaw pościeli Hop Design, zestaw książek od Grupy Wydawniczej Publicat S.A., zestaw słodyczy marki Brześć, gra Pytaki, kosmetyki Sylveco, voucher do parku rozrywki Rabkoland od sklepu Juhasek.

2 i 3 miejsce: Pakiet 8 lekcji Premium od Novakid, dyplom uczestnika konkursu z podpisem Piotra Rubika, zestaw pościeli Hop Design, zestaw książek od Grupy Wydawniczej Publicat S.A., zestaw słodyczy marki Brześć, gra Pytaki, kosmetyki Sylveco, voucher do parku rozrywki Rabkoland od sklepu Juhasek.


Nagrody publiczności:

Pakiet 4 lekcji standard od Novakid, lampka od sklepu Lovely Home, gra Pytaki, kosmetyki Sylveco, zestaw słodyczy marki Brześć, zestaw książek od Grupy Wydawniczej Publicat S.A., voucher do parku rozrywki Rabkoland od sklepu Juhasek.

Organizator przewiduje również przyznanie wyróżnień lub nagród pocieszenia według swojego uznania.


2. Wszystkie nagrody konkursowe zostaną przekazane Zwycięzcom drogą pocztową na wskazany przez Uczestnika adres.§ 6
Dane osobowe


1. Administratorem danych osobowych Uczestnika oraz Opiekuna, podawanych w związku z Konkursem, jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu.

2. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujący zakres danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestniczenia w Konkursie.

4. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).§ 7
Reklamacje


1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez przedstawicieli ustawowych Uczestników w formie pisemnej, listem poleconym
przesłanym na adres: ul. Rogozińskiego 6, budynek Graffit House, 31-559 Kraków w terminie do dnia 01.03.2021 r.

2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika i jego przedstawiciela ustawowego, dokładny adres korespondencyjny oraz opis i wskazanie przyczyn reklamacji, a także określenie żądania.

3. Reklamacje złożone po upływie terminu lub niespełniające wymogów, określonych w ust. 2, nie będą rozpatrywane przez Organizatora. O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

4. Reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Decyzje Organizatora dotyczące
reklamacji są ostateczne.§ 8
Postanowienia końcowe


1. Pełna treść niniejszego regulaminu dostępna będzie na stronie konkursowej

2. Konkurs ogłaszany i organizowany jest przez Organizatora za pośrednictwem strony internetowej www.novakid.pl oraz portalu społecznościowegohttps://www.facebook.com/novakidpolska oraz https://www.instagram.com/novakidpolska/.

3. Wszelkie ewentualne spory lub roszczenia podnoszone w związku z Konkursem rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.