Nowy regulami, który będzie obowiązywać od 01.05.2021
Zmiany w Regulaminie Novakid od 1 maja 2021 r.
OGÓLNE POSTANOWIENIA REGULAMINU
NOVAKID INC.
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Niniejsze ogólne postanowienia regulaminu (zwane dalej: „OPR”) regulują i określają warunki rejestracji dokonywanej przez Użytkowników na stronie internetowej znajdującej się pod adresem www.novakidschool.com (zwanej dalej: „Stroną internetową”) i jej poddomenach obsługiwanych przez firmę NovaKid Inc. (zwaną dalej: „NovaKid”, „Usługodawcą” lub „Firmą”). Ponadto OPR określają warunki i związane z nimi stosowne okoliczności korzystania z platformy edukacyjnej dostępnej pod adresem www.school.novakidschool.com (zwanej dalej: „Platformą”) oraz aplikacji mobilnej (zwanej dalej: „Aplikacją”) obsługiwaną przez NovaKid, którą można pobrać ze sklepów internetowych Apple App Store i Google Play (zwanych łącznie „Sklepami internetowymi”, a oddzielnie „Sklepem internetowym”).
NovaKid zapewnia odpowiednie do wieku zajęcia z języka angielskiego online dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat. Uczęszczając na zajęcia online dostępne na Platformie, dzieci mogą uczyć się języka angielskiego indywidualnie lub w grupach pod okiem nauczyciela języka angielskiego (zwanego dalej: „Nauczycielem”), który jest partnerem firmy NovaKid wynikającym z umowy.
NovaKid zapewnia też Aplikację, która umożliwia Użytkownikom planowanie Zajęć online dla swoich dzieci, a także monitorowanie ich postępów, uzupełnianie salda Konta użytkownika oraz otrzymywanie ważnych powiadomień.
NovaKid zapewnia Użytkownikom możliwość korzystania z Platformy, w tym z zajęć z języka angielskiego w zamian za zapłatę (zwaną dalej: „Płatnością”), a Użytkownicy mogą wybierać spośród wielu Konstrukcji płatności zgodnie ze swoimi preferencjami.
Warunkiem wstępnym zarejestrowania Konta użytkownika na Stronie internetowej jest zaakceptowanie niniejszych OPR oraz polityki prywatności firmy NovaKid (zwanej dalej: „Polityką”). Polityka stanowi integralną część niniejszych OPR i należy ją interpretować zgodnie z postanowieniami wspomnianej Polityki. Polityka firmy NovaKid jest dostępna pod adresem https://www.novakidschool.com/privacy-policy/.
2. DANE NOVAKID
Nazwa firmy: NovaKid Inc.
Zarejestrowana siedziba: 548 Market St 8291, San Francisco, CA 94104-5401, Stany Zjednoczone
Numer akt w stanie Delaware: 7190762
Adres e-mail: bok@novakid.pl
Język umowy: polski
3. DEFINICJE
Poniższe terminy pisane wielką literą mają w niniejszych OPR następujące znaczenie:
Aplikacja: Aplikacja mobilna „NovaKid” (aplikacja) dostępna w sklepach internetowych Google Play [https://nvkd.onelink.me/Kf5i/website] i Apple App Store [https://nvkd.onelink.me/Kf5i/website]. Wspomniana Aplikacja dostępna jest w wersjach na systemy operacyjne Android oraz iOS. Można ją pobrać bezpłatnie.
Saldo: oznacza wirtualne saldo, które przechowuje liczbę Zajęć zakupionych przez Użytkownika w ramach Pakietu lub Subskrypcji od firmy NovaKid.
Saldo bonusowe: oznacza wirtualne saldo, które zawiera pewną ilość pieniędzy w walucie Użytkownika i które może być wykorzystane do sfinansowania części Konstrukcji płatności Użytkownika.
Zajęcia: oznaczają zajęcia indywidualne lub grupowe online prowadzone dla Użytkownika przez Nauczyciela w celu nauki języka angielskiego na Platformie.
Usługa czatu: oznacza usługę wirtualnego czatu dostępną dla Użytkowników na Stronie internetowej, która umożliwia im porozumiewanie się z Usługodawcą w trybie online.
Umowa: oznacza szczegółową umowę na korzystanie z Usług zawartą między Usługodawcą a Użytkownikiem.
Polityka e-bezpieczeństwa: oznacza politykę firmy NovaKid mającą na celu zapewnienie bezpiecznego, chronionego i pełnego wsparcia środowiska dla Uczniów. Wspomniana Polityka e-bezpieczeństwa stanowi integralną część niniejszych OPR. Polityka e-bezpieczeństwa jest dostępna pod adresem: https//www.novakidschool.com/privacy-policy.
OPR: oznacza niniejsze ogólne postanowienia regulaminu firmy NovaKid.
Pakiet: oznacza rodzaj Konstrukcji płatności dostępnej do zakupu przez Użytkownika, który zawiera określoną liczbę Zajęć zdefiniowaną w opisie każdego Pakietu. Zajęcia zakupione w pakiecie przez Użytkownika mogą zostać wykorzystane w nieograniczonym czasie aż do wyczerpania Salda.
Konstrukcja płatności: oznacza konstrukcje płatności dostępne do zakupu dla Użytkowników na Stronie internetowej. Konstrukcja płatności to Pakiet lub Subskrypcja.
Platforma: oznacza specjalny pakiet oprogramowania opracowany i zarządzany przez firmę NovaKid, który jest dostępny pod adresem https://school.novakidschool.com/. Jest on przeznaczony do nawiązywania wzajemnych kontaktów między Nauczycielami a Użytkownikami, w którym Użytkownik ma dostęp do Zajęć.
Konstrukcja płatności Premium: oznacza rodzaj Konstrukcji płatności, w której zakupione Zajęcia będą prowadzone przez Nauczycieli będących native speakerami języka angielskiego, niezależnie od tego, czy Użytkownik kupił Pakiet, czy Subskrypcję.
Usługi: oznaczają wszystkie usługi świadczone przez firmę NovaKid, które są dostępne za pośrednictwem Strony internetowej i Platformy.
Konstrukcja płatności Standard: oznacza rodzaj Konstrukcji płatności, w której zakupione Zajęcia będą prowadzone przez Nauczycieli, którzy nie są native speakerami języka angielskiego, jednak mają wysoki poziom znajomości języka angielskiego. Dotyczy to zarówno wykupienia przez Użytkownika Pakietu, jak i Subskrypcji.
Uczeń: oznacza osobę niepełnoletnią w wieku od 4 do 12 lat, którą stanowi Użytkownik i która uczęszcza na Zajęcia zapewniane na Platformie.
Subskrypcja: oznacza rodzaj usługi, która obejmuje regularną, tj. określoną liczbę zajęć tygodniowo, przez okres 28 dni kalendarzowych (Subskrypcja podstawowa) lub inny Okres subskrypcji, jak określono poniżej. Użytkownik może zakupić odpowiednią Konstrukcję płatności, która stanowi automatycznie odnawianą płatność i zapewnia Użytkownikowi określoną liczbę Zajęć miesięcznie zdefiniowaną w opisie każdej Subskrypcji.
Okres subskrypcji: oznacza powtarzający się 28-dniowy okres rozpoczynający się w dniu zakupu Subskrypcji przez Użytkownika. W ciągu wspomnianych 28 dni Użytkownik ma prawo do uczestniczenia w Zajęciach zakupionych w ramach Subskrypcji. W przypadku subskrypcji długookresowej wspomniany okres może wynosić 84 lub 168 dni w zależności od wybranego okresu i obejmuje 3 lub 6 okresów Subskrypcji podstawowej.
Nauczyciel: oznacza osobę fizyczną, która pozostaje w stosunku umownym z firmą NovaKid i prowadzi zajęcia z języka angielskiego dla Uczniów za pośrednictwem Platformy.
Lekcja próbna: oznacza pierwszą lekcję praktyczną, podczas której ustala się znajomość języka angielskiego Ucznia, a ponadto zostaje on zapoznany z Platformą.
Użytkownik: każda osoba fizyczna, która wchodzi w stosunek prawny z Usługodawcą w celu świadczenia Usług zgodnie z warunkami niniejszych OPR.
Konto użytkownika: oznacza osobistą stronę Użytkownika zarejestrowanego na Platformie, na której znajduje się część przeznaczona dla klienta dostępna dla wszystkich Użytkowników oraz część administracyjna z informacjami o właścicielu Konta osobistego, która jest ukryta przed innymi użytkownikami Platformy.
Strona internetowa: oznacza stronę internetową znajdującą się pod adresem https://school.novakidschool.com/ obsługiwaną przez NovaKid oraz wszystkie jej poddomeny, za pośrednictwem których NovaKid świadczy Usługi, w tym zapewnia dostęp do Platformy.
4. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA, ZAWARCIE UMOWY
Umowa zostaje zawarta pomiędzy firmą NovaKid a Użytkownikiem przez rejestrację Użytkownika za pośrednictwem Strony internetowej, na której wykonywane są następujące czynności:
4.1. W celu uzyskania dostępu do Platformy i korzystania z niej Użytkownik musi zarejestrować się za pośrednictwem interfejsu Lekcja próbna na Stronie internetowej.
4.2. Z usługi świadczonej przez firmę NovaKid mogą korzystać osoby w wieku od 4 do 12 lat, jednak osoby niepełnoletnie poniżej 16 roku życia nie mogą dokonywać rejestracji konta na Stronie internetowej. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać ze Strony internetowej i Usług wyłącznie za zgodą swojego opiekuna prawnego lub przedstawiciela (np. rodzica, rodzica zastępczego, przybranego rodzica itp.).
4.3. Użytkownik niniejszym oświadcza i gwarantuje, że będzie przestrzegać warunków niniejszego punktu i że nie jest ubezwłasnowolniony. Ponadto jeśli jego zdolność do czynności prawnych jest częściowo ograniczona lub niekompetentna, przedstawiciel lub opiekun prawny będzie go reprezentował. Co więcej, rozumie on i przyjmuje do wiadomości postanowienia niniejszych OPR. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia niniejszej gwarancji tylko Użytkownik, jego przedstawiciel lub opiekun prawny naruszający gwarancję ponosi odpowiedzialność za wszelkie poniesione z tego tytułu szkody i koszty.
4.4. Podczas rejestracji wymagane jest podanie adresu e-mail Użytkownika, imienia i nazwiska oraz numeru telefonu. Po wprowadzeniu wymaganych danych, Użytkownik wybiera datę Lekcji próbnej.
4.5. Po uzupełnieniu wymaganych informacji w interfejsie rejestracji i wybraniu terminu Lekcji próbnej, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się i akceptuje treść niniejszych OPR oraz oświadcza, że zapoznał się z Polityką dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
4.6. Po zakończeniu rejestracji i zaakceptowaniu OPR oraz Polityki Prywatności, Użytkownik przesyła swoje zlecenie rejestracji do Usługodawcy. Usługodawca wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą rejestrację na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji.
4.7. Użytkownik aktywuje swoją rejestrację za pomocą kliknięcia linka znajdującego się w wiadomości e-mail z potwierdzeniem, po czym system aktywuje rejestrację Użytkownika i w ten sposób zostaje zawarta Umowa pomiędzy Użytkownikiem a firmą NovaKid.
4.8. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik w dowolnym momencie może poprawić lub zmodyfikować błędy, które pojawiły się podczas wprowadzania danych lub jakichkolwiek danych na Platformie, Stronie internetowej i w Aplikacji.
4.9. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik może dodać dane swoich dzieci do swojego konta, podając imiona i wiek dzieci. Każde dziecko dodane przez Konto użytkownika ma oddzielny podrzędny profil na Koncie Użytkownika, który umożliwia mu dostęp do jego osobistych materiałów do nauki.
4.10. Usługodawca ma prawo do zmiany szczegółowych danych znajdujących się w profilu Użytkownika.
4.11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z błędnie i/lub nieprawidłowo podanych danych przez Użytkownika. Użytkownik w dowolnym momencie może zmienić dane, które zostały podane podczas rejestracji. Rejestracja jest dokonywana jednorazowo przez Użytkownika, w przypadku kolejnych wejść na Platformę ten krok nie jest już wymagany.
4.12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z udostępnienia adresu e-mail i/lub hasła Użytkowników osobom do tego nieupoważnionym. W przypadku zapomnienia, zagubienia lub udostępnienia adresu e-mail i/lub hasła osobom do tego nieupoważnionym Użytkownik może zwrócić się o pomoc do Usługodawcy pod adresem e-mail: bok@novakid.pl lub za pośrednictwem usługi czatu online dostępnej na Stronie internetowej.
4.13. Zgodnie z niniejszymi OPR Umowa pomiędzy stronami będzie traktowana jako umowa pisemna w języku polskim. Usługodawca zapisuje dane Użytkownika zawierającego Umowę, czas i miejsce zawarcia Umowy, dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji oraz treść OPR, które obowiązują w chwili zawarcia Umowy. Usługodawca na życzenie Użytkownika przesyła mu informacje na jego temat w formie pisemnej. Wspomniane informacje będą uważane za przekazane w formie pisemnej, jeśli odpowiednie dane zostaną przesłane na adres e-mail Użytkownika, który został podany podczas rejestracji lub w późniejszym czasie na Koncie użytkownika.
4.14. Każdy Użytkownik może korzystać ze Strony internetowej i Aplikacji wyłącznie na jego własne ryzyko i na własną odpowiedzialność.
5. USŁUGI
Zgodnie z niniejszymi OPR firma NovaKid zobowiązuje się do zapewnienia Użytkownikowi dostępu do Platformy (w tym do Zajęć), zgodnie z funkcjami i zawartością opcji płatności określonych w niniejszych OPR.
5.1. Platforma
Platforma umożliwia Użytkownikom dostęp do ich Konta użytkownika i Zajęć. Użytkownik może uzyskać dostęp do Zajęć tylko wtedy, gdy zakupił Konstrukcję płatności zgodnie z punktem 6 niniejszych OPR.
Aby móc uczestniczyć w Zajęciach, Użytkownik musi posiadać komputer osobisty oraz dostęp do Internetu spełniający poniższe wymagania, które Użytkownik musi nabyć samodzielnie i na własny koszt. Firma NovaKid nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości prowadzenia zajęć lub za ich niską jakość z powodu nieprawidłowego funkcjonowania wymaganego oprogramowania, sprzętu lub dostępu do Internetu po stronie Użytkownika.
5.1.1. Minimalne wymagania techniczne, które umożliwiają uczestnictwo w zajęciach:
System operacyjny: Windows 7/8/8.1/10, Mac OS X 10, 10.10, 10.11; dla tabletów: system Android lub iOS;
System operacyjny: Windows 7/8/8.1/10, Mac OS X 10, 10.10, 10.11; dla tabletów: system Android lub iOS;
Zainstalowana najnowsza stabilna wersja przeglądarki Google Chrome dla użytkownika z włączoną opcją automatycznych aktualizacji;
Pamięć RAM: 2 GB lub więcej;
Procesor: dwurdzeniowy, min. 1,8 GHz;
Działający mikrofon i kamera;
Połączenie internetowe: min. 5 Mbit/s.
5.1.2. Zalecane wymagania techniczne do udziału w Zajęciach:
System operacyjny: Windows 8/8.1/10, Mac OS 10.10, 10.11; dla tabletów: system Android lub iOS;
Zainstalowana najnowsza stabilna wersja przeglądarki Google Chrome dla użytkownika z włączoną opcją automatycznych aktualizacji;
Pamięć RAM: 4 GB lub więcej;
Procesor: dwurdzeniowy, min. 2,2 GHz;
Działający mikrofon i kamera;
Połączenie internetowe: min. 35 Mbit/s.
5.1.3. Aby uczestniczyć w zajęciach, Użytkownik powinien zezwolić na dostęp do mikrofonu i kamery na swoim urządzeniu.
5.1.4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma NovaKid będzie nagrywać Zajęcia w celu kontroli jakości Usług przez nią świadczonych oraz w celu dochodzenia roszczeń Użytkownika, a także w celu umożliwienia Uczniowi i Użytkownikowi ponownego oglądania i powtórzenia lekcji. Film z zajęć będzie przechowywany przez trzy (3) lata.
5.1.5 W związku z tym Użytkownik zgadza się, że w pewnych przypadkach określone nagrania wideo mogą zostać przekazane Nauczycielowi, firmie NovaKid, organom państwowym lub sądom zgodnie z podstawą prawną umożliwiającą takie przekazanie.
5.2. ZAJĘCIA
5.2.1. Lekcja próbna
Przed zakupem Konstrukcji płatności NovaKid przeprowadzi Lekcję próbną dla Użytkownika na jego życzenie. Lekcje próbne mają na celu zapoznanie Ucznia i Użytkownika z Platformą, a także określenie poziomu znajomości języka angielskiego Ucznia.
Ukończenie Lekcji próbnej nie jest warunkiem wstępnym rozpoczęcia Zajęć, jednak bez wcześniejszej oceny znajomości języka angielskiego Ucznia można rozpocząć zajęcia tylko od poziomu wprowadzającego. Ukończenie Lekcji próbnej jest obowiązkowe, aby Uczeń mógł rozpocząć naukę na wyższym poziomie.
Nauczyciel prowadzący Lekcję próbną, wbrew postanowieniom zawartym w punkcie 5.2.2 niniejszych OPR, jest wybierany przez firmę NovaKid i nie podlega decyzji Użytkownika.
Użytkownik ma prawo przełożyć lub odwołać Lekcję próbną nie później niż osiem (8) godzin przed rozpoczęciem Lekcji próbnej. Niedotrzymanie przez Użytkownika określonego terminu oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na termin przeprowadzenia Lekcji próbnej. Jeśli w czasie wyznaczonym na rozpoczęcie Lekcji próbnej Użytkownik jest niedostępny w ciągu pierwszych pięciu (5) minut, Nauczyciel może przestać czekać na Użytkownika, a Lekcja próbna zostanie uznana za przeprowadzoną. W takim przypadku firma NovaKid może odmówić przeprowadzenia kolejnej Lekcji próbnej dla Użytkownika.
Punkt salda przekazany Użytkownikowi przez firmę NovaKid po dokonaniu rejestracji będzie wykorzystywany wyłącznie do ukończenia Lekcji próbnej i nie może być zamieniony na punkt salda dla konta typu standard lub premium.
Po Lekcji próbnej firma NovaKid może polecić Nauczyciela, a także Plan zajęć dla Ucznia w zależności od jego poziomu znajomości języka. Ocena NovaKid znajomości języka angielskiego Ucznia może różnić się od oceny, którą Użytkownik wcześniej otrzymał od strony trzeciej.
5.2.2. Wybór nauczyciela i planowanie zajęć
Użytkownik ma możliwość wyboru spośród dostępnych Nauczycieli w zależności od poziomu znajomości języka angielskiego i pożądanego planu zajęć Użytkownika.
Firma NovaKid ma prawo zarezerwować czas w planie Nauczyciela dla Użytkowników objętych Subskrypcją. Jednak jeśli Użytkownik nie opłaci Subskrypcji dwadzieścia cztery (24) godziny przed rozpoczęciem zajęć, rezerwacja zostanie odwołana.
Użytkownik może później zwrócić się do firmy NovaKid o zmianę Nauczyciela i podać przyczyny takiego wniosku. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia takiego wniosku Użytkownika. W przypadku, gdy Użytkownik odmówi udziału w Zajęciach z wyznaczonym Nauczycielem, może zawiesić Zajęcia zgodnie z punktem 5.2.4 niniejszych OPR.
Firma NovaKid może zmienić Nauczyciela według własnego uznania, jednakże poinformuje ona o tym fakcie Użytkownika z wyprzedzeniem bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż jedną (1) godzinę przed rozpoczęciem Zajęć.
Planowanie Zajęć powinno być zgodne z rodzajem Konstrukcji płatności wykupionej przez Użytkownika, dlatego Użytkownicy kupujący Subskrypcję mają prawo zaplanować tylko taką liczbę Zajęć przypadającą na Ucznia tygodniowo, która jest wskazana w opisie określonej Subskrypcji.
5.2.3. Procedura Zajęć
Terminem rozpoczęcia Zajęć będzie termin rozpoczęcia określony w Planie zajęć Użytkownika. Użytkownik może dołączyć do Zajęć za pośrednictwem Platformy w momencie rozpoczęcia Zajęć, klikając przycisk „Wejdź na zajęcia”. W celu rozpoczęcia Zajęć zarówno Nauczyciel jak i Uczeń powinni być obecni w wirtualnej sali lekcyjnej.
Zajęcia trwają dwadzieścia pięć (25) minut od momentu planowanego terminu rozpoczęcia. Jeśli Użytkownik lub Nauczyciel napotkają trudności techniczne podczas Zajęć, np. połączenie internetowe zostanie przerwane i zostaną rozłączeni, mogą ponownie dołączyć do Zajęć w zaplanowanych ramach czasowych.
Na Zajęciach obowiązkowa jest jedynie obecność Ucznia, jednak Usługodawca zaleca, aby Użytkownik był obecny na pierwszych 4 lub 5 Zajęciach Ucznia w celu ułatwienia mu zapoznania się z interfejsem Platformy, a także z Nauczycielem.
Zajęcia odbywają się w języku angielskim, a Nauczycielowi zabrania się używania na zajęciach innego języka, poza sytuacją, gdy Użytkownik lub Uczeń napotka trudności techniczne.
Podczas Zajęć zarówno Uczeń, jak i Użytkownik powinni przestrzegać Polityki e-bezpieczeństwa Usługodawcy. Zajęcia są rejestrowane przez Usługodawcę zgodnie ze wspomnianą Polityką, w związku z czym Zajęcia mogą być ponownie oglądane przez Użytkowników i Uczniów w celu powtórzenia lekcji.
Na koniec każdych Zajęć Nauczyciel zadaje Uczniowi zadanie domowe, które trzeba wykonać na Platformie do czasu następnych Zajęć Ucznia.
Aby opuścić wirtualną salę lekcyjną, Uczeń lub Użytkownik powinien kliknąć symbol „X” w prawym górnym rogu okna przeglądarki lub kliknąć przycisk „Wyjdź” w prawym dolnym rogu wirtualnej sali lekcyjnej.
5.2.4. Odwoływanie i przekładanie Zajęć
Odwołanie i przełożenie Zajęć przez Użytkownika bez utraty Salda może nastąpić nie później niż osiem (8) godzin przed rozpoczęciem Zajęć. Niedotrzymanie tego terminu przez Użytkownika oznacza, że wyraża zgodę na proponowany czas Zajęć, a w przypadku nieobecności Ucznia na tych Zajęciach, opłata za te Zajęcia nie zostanie zwrócona Użytkownikowi.
Przełożenie zajęć bez odpisania Zajęć z Salda przysługuje Użytkownikowi jednorazowo przez nie mniej niż osiem (8) godzin i nie później niż jedną (1) godzinę przed rozpoczęciem Zajęć w ramach dostępnego czasu Nauczyciela w ciągu następnych siedmiu (7) dni. Liczba możliwych przesunięć i/lub odwołania Zajęć bez utraty miejsca w planie Nauczyciela zależy od intensywności Planu zajęć Użytkownika.
W takim razie, w przypadku braku wolnego czasu w planie Nauczyciela w okresie siedmiu (7) dni, Użytkownik traci miejsce we wspomnianym planie, a jedne Zajęcia zostaną odpisane z Salda Użytkownika. W przypadku przełożenia lub odwołania już przełożonych Zajęć (przełożonych na później niż osiem (8) godzin i nie później niż jedną (1) godzinę przed ich rozpoczęciem), jedne Zajęcia zostaną odpisane z Salda Użytkownika. Firma NovaKid zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia odwołania Użytkownika w przypadku braku czasu w planie Nauczyciela.
Nauczyciel ma prawo przełożyć i odwołać Zajęcia po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie firmy NovaKid. W takim przypadku do określonych Zajęć zostanie przypisany Nauczyciel na zastępstwo, jeśli Użytkownik zaakceptuje zastępstwa na swoim koncie.
Jeśli na Zajęcia nie zostanie znaleziony Nauczyciel na zastępstwo, Użytkownik zostanie powiadomiony przez Usługodawcę o ich odwołaniu, a Zajęcia nie zostaną odpisane z Salda Użytkownika.
5.2.5. Nieobecność na Zajęciach
W przypadku nieobecności Ucznia na Zajęciach na Platformie w przewidzianym dla nich terminie rozpoczęcia Nauczyciel będzie czekać na Ucznia dwadzieścia pięć (25) minut. Jeśli Uczeń nie rozpocznie Zajęć w tym terminie lub jeśli Użytkownik z wyprzedzeniem nie powiadomi Usługodawcy o braku możliwości uczestnictwa Ucznia w Zajęciach, wspomniane Zajęcia będą uważane za przeprowadzone i zostaną odpisane z Salda Użytkownika.
Zajęcia, które nie odbyły się z winy Nauczyciela, podlegają bezpłatnemu odwołaniu (bez odpisywania ich z Salda Użytkownika) lub przełożeniu na inny dogodny dla Użytkownika termin w planie Nauczyciela.
5.2.6. Zawieszanie Zajęć
Użytkownik ma prawo czasowo zawiesić zaplanowane Zajęcia powiadamiając o tym Usługodawcę za pośrednictwem Usługi czatu, ale na czas zawieszenia Zajęcia, które zostały zaplanowane wcześniej przez Użytkownika zostaną usunięte z planu Nauczyciela, dlatego wspomniane terminy staną się wolne i będą mogły zostać zarezerwowane przez innych Użytkowników.
W przypadku podjęcia przez Użytkownika decyzji o wznowieniu Zajęć, Użytkownik i Usługodawca wspólnie ponownie ustalą Plan zajęć.
5.2.7. Komunikacja dotycząca Zajęć
Komunikacja pomiędzy Użytkownikiem, Nauczycielem a Usługodawcą w zakresie Zajęć odbywa się za pośrednictwem Usługi czatu dostępnej na Platformie.
Firma NovaKid poinformuje Użytkownika o przydzieleniu i odwołaniu Zajęć, powołaniu Nauczyciela na zastępstwo i innych wydarzeniach za pośrednictwem wiadomości e-mail lub wiadomości SMS wysłanej na numer zgodny z danymi kontaktowymi podanymi przez Użytkownika. Ze względu na charakter takiej komunikacji firma NovaKid nie gwarantuje dostarczenia wspomnianych wiadomości.
Użytkownik poinformuje Usługodawcę o przełożeniu lub odwołaniu Zajęć za pośrednictwem Usługi czatu dostępnej na Platformie lub w Aplikacji.
5.3. Aplikacja
Aplikacja dostępna dla Użytkownika w Sklepach internetowych została opracowana przez firmę NovaKid. Aplikacja umożliwia Użytkownikom planowanie Zajęć, zarządzanie Płatnościami oraz monitorowanie postępów swojego dziecka na Zajęciach i otrzymywanie ważnych powiadomień.
Po pobraniu przez Użytkownika Aplikacji z jednego ze Sklepów internetowych, może on zalogować się do Aplikacji za pomocą danych swojego Konta użytkownika.
6. KONSTRUKCJE I WARUNKI PŁATNOŚCI
6.1. Płatność Użytkownika
Aby uzyskać dostęp do Usług dostępnych na Platformie, Użytkownik musi wybrać i opłacić Konstrukcję płatności na Stronie internetowej. Użytkownik może opłacać Usługi za pośrednictwem Platformy lub Aplikacji.
6.2. Konstrukcje płatności
Użytkownik ma możliwość wyboru Konstrukcji płatności typu Standard lub Premium. W obu Konstrukcjach płatności Użytkownik ma możliwość wyboru Subskrypcji lub Pakietu. Jednakże Pakiet jest dostępny tylko dla tych Użytkowników, którzy zarejestrowali się na Platformie przed 01.01.2021, z wyjątkiem przypadków, gdy Administracja przeprowadza specjalne Promocje.
Jeśli Użytkownik wybierze Konstrukcję płatności Standard, liczba zakupionych przez niego Zajęć będzie prowadzona przez Nauczycieli, którzy nie są native speakerami języka angielskiego, jednak mają wysoki poziom znajomości języka angielskiego.
Jeśli Użytkownik wybierze Konstrukcję płatności Premium, liczba zakupionych przez niego Zajęć będzie prowadzona przez Nauczycieli, którzy są native speakerami języka angielskiego.
Cena Konstrukcji płatności zależy od tego, czy Użytkownik wybierze Konstrukcję płatności Standard, czy Premium, a także od tego, czy Użytkownik zakupi Subskrypcję, czy Pakiet. Aktualne ceny różnych połączonych Konstrukcji płatności są dostępne na Stronie internetowej.
6.2.1. Subskrypcja
Wybierając Subskrypcję i odpowiednią Konstrukcję płatności, Użytkownik upoważnia firmę NovaKid do pobierania cyklicznych opłat zgodnie z podanymi przez niego danymi dotyczącymi płatności co dwadzieścia osiem (28) dni (czyli co cztery (4) tygodnie) od momentu uruchomienia Subskrypcji na ustaloną kwotę pieniędzy wskazaną na Stronie internetowej do czasu jej anulowania. Subskrypcja długookresowa to jednorazowa płatność bez opcji automatycznego odnawiania.
Wersje Subskrypcji (Zajęć prowadzonych co tydzień) dostępne w momencie dokonania płatności są podane na Stronie internetowej. Jeśli wybrana przez Użytkownika wersja Subskrypcji nie jest już dostępna, jednak Subskrypcja nie zostanie anulowana przez Użytkownika, usunięcie tej wersji Subskrypcji nie będzie miało wpływu na trwającą Subskrypcję.
Użytkownik ma możliwość zaplanowania zakupionych Zajęć na Platformie zgodnie ze swoimi preferencjami.
Pod koniec Okresu subskrypcji 50% ceny niewykorzystanych Zajęć zostanie przelane na Saldo bonusowe Użytkownika. 50% ceny pojedynczych Zajęć jest liczone od ceny, za którą Użytkownik wykupił określoną Subskrypcję.
Użytkownik może anulować automatyczne odnawianie Subskrypcji ręcznie na Platformie lub wysyłając wniosek o jej anulowanie do Usługodawcy za pomocą Usługi czatu nie później niż 1 dzień roboczy przed przewidywanym terminem anulowania. Na taki wniosek firma NovaKid anuluje dalsze automatyczne odnawianie Subskrypcji Użytkownika.
Użytkownik ma prawo zawiesić Subskrypcję na okres do czterech tygodni ręcznie na Platformie lub wysyłając wniosek do Usługodawcy za pośrednictwem Usługi czatu nie później niż 1 dzień roboczy przed przewidywanym terminem zawieszenia. W takim przypadku 100% ceny niewykorzystanych Zajęć zostanie przelane na Saldo bonusowe Użytkownika. W ciągu jednego roku kalendarzowego Użytkownik może zawiesić Subskrypcję maksymalnie na cztery tygodnie.
6.2.2. Pakiet
W przypadku wykupienia przez Użytkownika Pakietu, z uwzględnieniem postanowień punktu. 6.2 w akapicie 1, jego Saldo zostanie uzupełnione o liczbę Zajęć wchodzących w skład Pakietu wybranego do zakupienia przez Użytkownika. Pakiet nie stanowi cyklicznej Konstrukcji płatności, w związku z czym w przypadku wykorzystania przez Użytkownika wszystkich Zajęć na swoim Saldzie, nie będzie mógł uzyskać dostępu do Usług do czasu dokonania kolejnej płatności zgodnie z niniejszymi OPR, a Zajęcia nie zostaną dodane do Salda, dopóki inny zakup nie zostanie dokonany ręcznie.
Rozmiary Pakietów (Zajęć w Pakiecie) dostępne w momencie dokonania płatności są podane na Stronie internetowej.
Po zakupie Pakietu liczba zakupionych Zajęć zostanie natychmiast wyświetlona na Saldzie Użytkownika. Wspomniane Saldo nie posiada terminu ważności, dlatego Użytkownik może korzystać z Zajęć w dowolnym momencie, aż do wyczerpania liczby Zajęć, która widnieje na jego Saldzie.
6.2.3. Przejście z Pakietu na Subskrypcję
Użytkownik może przejść na Subskrypcję nawet po zakupie Pakietu w przypadku, gdy Subskrypcja jest dostępna dla Użytkownika.
W opcjach płatności na Platformie Użytkownik zawsze ma możliwość zakupienia Subskrypcji. Jeśli w momencie zakupu Subskrypcji na Saldzie Użytkownika znajdują się Zajęcia, środki te zostaną one w pełni zamienione na walutę dostępną na Saldzie bonusowym Użytkownika. Środki w walucie w ramach pojedynczych Zajęć zostaną obliczone na podstawie ceny, za którą Użytkownik wykupił określoną Subskrypcję.
6.2.4. Przejście z Subskrypcji na Pakiet
Użytkownik może przejść z Subskrypcji na Pakiet z uwzględnieniem postanowień punktu 6.2. akapit 1, przez ręczne anulowanie jego subskrypcji na Platformie lub przez wysłanie wniosku o jej anulowanie do Usługodawcy za pośrednictwem Usługi czatu. Na taki wniosek firma NovaKid anuluje dalsze automatyczne odnawianie Subskrypcji Użytkownika.
Po upływie Okresu subskrypcji, która została już wykupiona przez Użytkownika, Pakiety zostaną udostępnione Użytkownikowi do zakupu na Platformie.
6.3. Saldo bonusowe
Każdy Użytkownik ma dostępne Saldo bonusowe na swoim Koncie użytkownika. Saldo bonusowe ma na celu przechowywanie kwoty pieniędzy w preferowanej przez Użytkownika walucie.
Kwota dostępna dla Użytkownika na Saldzie bonusowym może zostać wykorzystana do dokonania częściowej Płatności, gdy Użytkownik kupuje określoną Konstrukcję płatności. Zmniejszenie kosztu Konstrukcji płatności przez wykorzystanie waluty dostępnej na Saldzie bonusowym nie może przekraczać dwadzieścia pięć procent (25%) początkowej ceny Konstrukcji płatności.
Użytkownik może otrzymywać pieniądze na swoje Saldo bonusowe za pomocą różnych metod, w tym przez zapraszanie innych osób do odwiedzenia Strony internetowej, korzystając z jego unikalnego linku polecającego.
Saldo bonusowe posiada termin ważności, który jest podany na Koncie użytkownika. Po upłynięciu terminu ważności Salda bonusowego zostanie ono wyczyszczone z jakiejkolwiek środków w dowolnej walucie i będzie wynosić 0, a kwota, która była wcześniej dostępna na Saldzie bonusowym, nie będzie mogła zostać zwrócona Użytkownikowi.
Użytkownicy nie mogą wypłacać kwoty dostępnej na Saldzie bonusowym.
6.4. Promocje i rabaty
Firma NovaKid ma prawo do udzielania Użytkownikom rabatów (zwanych dalej: „Rabatami”) oraz oferowania zakupów w ramach ofert specjalnych (zwanych dalej: „Promocjami”) w terminach i czasie trwania ustalonym wyłącznie przez firmę NovaKid. W celu poinformowania Użytkownika o dostępności i warunkach Rabatów i Promocji zostaną one podane przez Usługodawcę na Stronie internetowej lub na Platformie. Usługodawca ma prawo do wprowadzania, rozwiązania i zmiany warunków Rabatów i Promocji według własnego uznania, o których zmianie niezwłocznie poinformuje Użytkowników na Stronie internetowej lub na Platformie.
Firma NovaKid może również udostępniać określone kody rabatowe (zwane dalej: „Kodami rabatowymi”), z których Użytkownicy mogą korzystać w ograniczonym czasie. Kody rabatowe zapewniają możliwość odliczenia procentowej zniżki lub rabatu w postaci pewnej kwoty Konstrukcji płatności podanych na Stronie internetowej.
6.5. Zajęcia podarunkowe
Firma NovaKid może również oferować Zajęcia podarunkowe jako prezent podczas różnych akcji i konkursów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć za pośrednictwem zespołu obsługi klienta Novakid.
6.6. Systemy płatności i wystawianie faktur
6.6.1. System płatności
Aby uczestniczyć w Zajęciach Użytkownicy są zobowiązani do opłacenia całkowitej ceny zakupu Konstrukcji płatności. Użytkownicy mogą zapłacić wspomnianą cenę zakupu, podając dane swojej karty kredytowej lub debetowej, albo konta PayPal.
Aby Użytkownicy byli w stanie opłacać Zajęcia za pomocą karty debetowej lub kredytowej, firma NovaKid korzysta z usług Stripe i akceptuje następujące rodzaje kart kredytowych:
VISA
VISA Debit
MasterCard
Discover
JCB
American Express
We wszystkich przypadkach proces płatności związany z zakupem Konstrukcji płatności jest przetwarzany przez Stripe, który jest zewnętrznym podmiotem obsługującym płatności, w zależności od metody płatności wybranej przez Użytkownika w celu dokonania zakupu, w związku z czym Użytkownik jest związany warunkami wspomnianego zewnętrznego podmiotu obsługującego płatności.
6.6.2. Wystawianie faktur
Firma NovaKid wystawi fakturę elektroniczną dopiero po opłaceniu przez Użytkownika Płatności, która zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji lub na Koncie użytkownika.
6.7. Zwroty kosztów
Na życzenie Użytkownika firma NovaKid może rozważyć częściowy lub całościowy zwrot jego Płatności.
Użytkownik wyraża zgodę na to, że przy obliczaniu kosztu wykorzystanych lekcji do odliczenia zostaną uwzględnione proporcjonalne rabaty i proporcjonalne obniżki kosztów lekcji wynikające z programów premiowych, z których skorzystał przy ostatniej płatności.
W przypadku, gdy Użytkownik zakupił Pakiet koszt, który ma podlegać zwrotowi zostanie ustalony na podstawie liczby Zajęć widocznej na Saldzie.
W przypadku Subskrypcji zwrot kosztów nie jest możliwy. Z wyjątkiem przypadków, gdy Subskrypcja jest kupiona przez Użytkownika po raz pierwszy, a firma NovaKid otrzymała wypowiedzenie Umowy w ciągu pierwszych czternastu (14) dni od daty ostatniej płatności dokonanej przez Użytkownika. W takim przypadku koszt, który ma podlegać zwrotowi zostanie ustalony na podstawie liczby Zajęć widocznej na Saldzie. Użytkownikowi zostanie zwrócona kwota nie większa niż łączna cena, jaką zapłacił w momencie zakupu Konstrukcji płatności.
Po pozytywnej decyzji firmy NovaKid w sprawie zwrotu, zorganizuje ona zwrot w ciągu pięciu (5) dni roboczych. Użytkownik otrzyma zwrot w formie pierwotnej Płatności na rachunek bankowy Użytkownika, z którego rozpoczął on Płatność, lub na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika w jego wniosku.
7. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
7.1. Dokonując rejestracji, Użytkownicy są zobowiązani do poprawnego podania danych swoich oraz swojego dziecka. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i koszty poniesione przez Usługodawcę, Użytkownika lub osobę trzecią w wyniku podania przez Użytkownika nieprawidłowych danych.
7.2. Użytkownik w zakresie danych osobowych oraz dokumentów przesłanych przez Użytkownika w trakcie i po rejestracji jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów. Użytkownik i Uczeń powstrzymają się od jakiegokolwiek zachowania, które narusza postanowienia niniejszych OPR, prawa innych osób lub jest w inny sposób niezgodne z prawem, wprowadzające w błąd, dyskryminujące lub nieuczciwe.
7.3. Użytkownik i Uczeń nie mogą przesyłać wirusów ani złośliwego kodu i nie mogą wykazywać żadnego zachowania, które powoduje przeciążenie Strony internetowej, Platformy lub Aplikacji, czy też uniemożliwia do nich dostęp lub ich działanie.
7.4. Użytkownik i Uczeń ponoszą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody (w tym jakiekolwiek odszkodowania), które powstały po stronie Usługodawcy lub osoby trzeciej w wyniku niewywiązania się przez Użytkownika lub Ucznia z obowiązków określonych w niniejszych OPR. Firma NovaKid zastrzega sobie prawo do usunięcia, bezzwłocznie i bez powiadomienia Użytkownika, wszelkich jego treści, które naruszają niniejsze OPR, lub do wykluczenia Użytkownika i Ucznia z dalszego korzystania z Usługi, jeśli bezpośrednio lub pośrednio opublikuje wspomniane treści.
7.5. Usługodawca wyraźnie wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody, w tym odszkodowania, wynikające z błędnych, fałszywych, dwuznacznych lub niezgodnych z prawem treści dostarczonych przez Użytkownika lub Ucznia.
7.6. Użytkownik i Uczeń są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszych OPR oraz innych regulaminów Usługodawcy. Jakiekolwiek szkody, w tym odszkodowania, wynikające z naruszenia wspomnianych postanowień ponosi Użytkownik. Firma NovaKid zastrzega sobie prawo do wykluczenia Użytkownika, który narusza obowiązek określony w niniejszym punkcie, bez konieczności uprzedzenia go o tym za pośrednictwem z Strony internetowej.
7.7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jeśli z powodu niezgodnego z prawem zachowania lub innego zachowania naruszającego bieżące OPR lub jakikolwiek inny dokument opublikowany przez Usługodawcę, Użytkownik otrzyma zakaz korzystania z Usług, a opłata za usługę, która została już opłacona przez Użytkownika, nie podlega zwrotowi.
8. ZMIANA I ROZWIĄZANIE UMOWY
8.1 Usługodawca w dowolnym momencie ma prawo do jednostronnej zmiany niniejszych OPR. Usługodawca zamieszcza zmiany w OPR na Stronie internetowej i powiadamia o tym swoich Użytkowników za pośrednictwem komunikatu w systemie. Zmienione OPR będą miały zastosowanie do Usług, które zostaną uruchomione zarówno przed, jak i po opublikowaniu zmienionych OPR.
8.2 Użytkownik w dowolnym momencie ma prawo zrezygnować z rejestracji przez wysłanie wiadomości na adres e-mail: bok@novakid.pl lub za pośrednictwem Usługi czatu, co jednocześnie oznacza rozwiązanie Umowy zawartej z Usługodawcą. Anulowanie rejestracji spowoduje usunięcie profilu Użytkownika, w związku z czym Użytkownik nie będzie mógł już uzyskać dostępu do Zajęć.
8.3 Usługodawca ma prawo do jednostronnego rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek ze swoich zobowiązań określonych w niniejszych OPR oraz zawartych w jakimkolwiek innym regulaminie Usługodawcy lub w obowiązujących przepisach prawa.
8.4 W przypadku wykrycia i stwierdzenia przez Usługodawcę, że istnieje możliwość, iż Użytkownik zarejestrował się i/lub korzysta z Aplikacji bez zgody przedstawiciela lub opiekuna prawnego w przypadku niepełnoletniego Użytkownika poniżej 16 roku życia lub opiekuna prawnego w przypadku niepełnosprawnego Użytkownika lub Użytkownika o częściowo ograniczonych możliwościach Usługodawca ma prawo wezwać Użytkownika do rzetelnej weryfikacji w rozsądnym terminie, jednak nie dłuższym niż pięć (5) dni, odnośnie tego, że została udzielona zgoda przedstawiciela lub opiekuna prawnego. Jeżeli Użytkownik nie zweryfikuje w rozsądny sposób zgody przedstawiciela lub opiekuna prawnego, Usługodawca ma prawo do jednostronnego rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Konta użytkownika.
8.5 Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania — z trzydziestodniowym (30) wypowiedzeniem, bez podania przyczyn i za pośrednictwem wiadomości e-mail — Umowy zawartej przez zaakceptowanie niniejszych OPR.
8.6 Firma NovaKid powiadomi Użytkownika o rozwiązaniu Umowy, wysyłając wiadomość na adres e-mail lub numer telefonu podany przez Użytkownika podczas rejestracji.
9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
9.1 Akceptując niniejsze OPR, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługi, w tym między innymi dane, informacje, zdjęcia, teksty, muzyka, treści audio, wszelkie inne treści, ilustracje, interfejsy użytkownika, klipy audio i wideo, treści redakcyjne, a także skrypty i oprogramowanie wykorzystywane do realizacji Usług, zawierają zastrzeżone informacje i materiały, których właścicielami praw jest firma NovaKid i które są chronione obowiązującymi przepisami prawa własności intelektualnej lub innymi przepisami, w tym między innymi ochroną praw autorskich. Użytkownik wyraża zgodę na to, że nie może wykorzystywać wspomnianych, zastrzeżonych informacji lub treści w żaden inny sposób niż do prywatnego, niekomercyjnego korzystania z Usług, o którym mowa w niniejszych OPR. Zabrania się powielania jakiejkolwiek części Usług w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, chyba że jest to wyraźnie dozwolone w niniejszych OPR. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie może w żaden sposób modyfikować, wynajmować, sprzedawać ani rozpowszechniać Usług lub Aplikacji ani żadnej ich części oraz nie ma prawa do korzystania z Usługi w jakikolwiek sposób, który jest wyraźnie niedozwolony.
9.2 Nazwa i logo firmy NovaKid oraz wszelkie inne znaki towarowe, ilustracje i logo używane w związku z Usługą są znakami towarowymi Usługodawcy lub ma on prawo do ich używania. Użytkownikowi nie przysługują żadne prawa ani prawo użytkowania w odniesieniu do wyżej wymienionych znaków towarowych lub własności intelektualnej.
9.3 Zawartość Aplikacji i Strony internetowej, w tym między innymi elementy graficzne, tekstowe i rozwiązania techniczne, układ i projekt Aplikacji oraz interfejsu Strony internetowej (w tym Platformy), oprogramowanie i inne rozwiązania, pomysły i zastosowana realizacja, a także treści zawarte na Stronie internetowej lub w Aplikacji publikowane przez Usługodawcę stanowią własność intelektualną Usługodawcy chronioną prawem autorskim. Kopiowanie wspomnianych treści w całości lub częściowo narusza prawa autorskie.
9.4 Korzystanie z Aplikacji i Strony internetowej nie może w żadnym wypadku skutkować rozszyfrowaniem lub odszyfrowaniem kodu źródłowego przez jakąkolwiek osobę lub w jakikolwiek inny sposób naruszać prawa własności intelektualnej Usługodawcy. Zabrania się również dostosowywania lub odszyfrowywania treści lub jakiejkolwiek części Aplikacji lub Strony internetowej, nieuczciwego utworzenia Konta użytkownika, korzystania z dowolnej aplikacji, za pomocą której można zmodyfikować lub zindeksować Aplikację lub Stronę internetową lub jakąkolwiek jej część (np. bota wyszukiwarki lub jakikolwiek inny program odszyfrowujący).
10. WYŁĄCZENIE GWARANCJI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
10.1 Użytkownicy mogą korzystać z Usług wyłącznie na własne ryzyko i przyjmują do wiadomości, że Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne lub naruszenia dóbr osobistych powstałe w związku z korzystaniem, poza odpowiedzialnością za szkody wyrządzone umyślnie, w wyniku rażącego zaniedbania lub wykroczenia, a także naruszenia umowy powodującego śmierć lub uszczerbek na nietykalności cielesnej lub zdrowiu.
10.2 Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za postępowanie Użytkownika lub Ucznia. Użytkownik i Uczeń ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność za swoje postępowanie, w tym za dane i inne dokumenty zapisane w Aplikacji i na Stronie internetowej. W takim przypadku Usługodawca podejmie pełną współpracę z właściwymi organami w celu wykrycia naruszeń.
10.3 Firma NovaKid ma prawo, ale nie obowiązek, do monitorowania treści, które mogą być udostępniane przez Użytkownika w trakcie korzystania z Usług, a Usługodawca ma prawo, ale nie obowiązek do poszukiwania oznak działalności niezgodnej z prawem w odniesieniu do nagrań wideo z Zajęć. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca nie przyjmuje żadnych obowiązków ani odpowiedzialności za jakiekolwiek dane, które są edytowane lub przesyłane przez Użytkownika.
10.4 Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec Usługodawcy za jakiekolwiek szkody poniesione przez Usługodawcę w wyniku nieprzestrzegania i/lub niezgodnego z prawem korzystania z Usług przez Użytkownika lub Ucznia.
10.5 W przypadku braku wcześniejszej pisemnej zgody Usługodawcy, Użytkownik nie ma prawa do korzystania z Usług w celach reklamowych lub innych celach promocyjnych albo politycznych.
10.6 W przypadku wykrycia przez Użytkownika treści budzących zastrzeżenia (które w szczególności naruszają prawa lub uzasadnione interesy innych osób, są zniesławiające, poniżające, obraźliwe, podżegające, zawierają treści seksualne i grożą nieletnim itp.) lub zauważenia nietypowych działań w zakresie Usług, niezwłocznie powiadomi on o tym firmę NovaKid. Jeśli Usługodawca uzna powiadomienie za uzasadnione, ma prawo do niezwłocznego usunięcia lub zmiany wspomnianych informacji.
10.7 Usługodawca będzie świadczył Usługi z należytą starannością i wiedzą. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić ciągłą dostępność Usług dostępnych na Stronie internetowej i w Aplikacji, Jednakże ze względu na charakter sieci Internet Usługodawca nie może zagwarantować ciągłości działania i dostępności Usług. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody spowodowane przerwami technicznymi, awariami niezależnymi od Usługodawcy lub szkodliwymi aplikacjami lub programami umieszczonymi przez osoby trzecie. Ponadto Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody spowodowane awariami, przerwami lub innymi usterkami, brakami dostępności ze strony dostawców usług (np. Google, Apple), z których korzysta Usługodawca. Usługodawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia wizyt na Stronie internetowej i w Aplikacji oraz użytkowania, bezpieczeństwa i niezawodności Strony internetowej i Aplikacji. Jednakże błędy techniczne nadal mogą występować, a Usługodawca zakłada, że Użytkownik przyjmuje do wiadomości możliwość wystąpienia wspomnianych błędów technicznych.
10.8 Firma NovaKid nie składa żadnych dalszych oświadczeń i nie udziela żadnych dalszych gwarancji dotyczących Usług, tym samym w szczególności nie gwarantuje, że:
Użytkownik może korzystać z Usług bez przerwy i bez występowania błędów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca od czasu do czasu i w dowolnym momencie może przerwać świadczenie Usług na czas nieokreślony albo zawiesić lub zakończyć świadczenie Usługi z przyczyn technicznych lub operacyjnych, o których o ile to możliwe, Usługodawca poinformuje Użytkownika.
Usługi będą wolne od strat, awarii, ataków, wirusów, interwencji, zakłóceń, włamań lub innych szkodliwych zdarzeń wpływających na bezpieczeństwo, które są uważane za przypadki działania siły wyższej i za które Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Obowiązkiem Użytkownika jest tworzenie kopii zapasowych w jego systemie lub z jego systemu przed, w trakcie i po zakończeniu korzystania z Usług, w tym wszelkich treści lub danych wykorzystywanych w związku z Aplikacją i Platformą.
11. Inne postanowienia
11.1 Firma NovaKid może przekazywać swoje oświadczenia prawne dotyczące niniejszych OPR mające związek z Użytkownikiem za pośrednictwem komunikatu w systemie wysłanego na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji. Komunikat w systemie uważa się za dostarczony na adres e-mail zarejestrowany przez Użytkownika w momencie jego wysłania. Do ustalenia czasu wysłania komunikatu w systemie służą dane przechowywane w systemie informatycznym Usługodawcy.
11.2 Firma NovaKid w dowolnym momencie ma prawo do umieszczania reklam lub innych treści marketingowych na Stronie internetowej lub w Aplikacji.
11.3 Firma NovaKid w dowolnym momencie zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub poprawek na Stronie internetowej lub w Aplikacji bez wcześniejszego powiadomienia. Usługodawca zastrzega sobie również prawo do umieszczenia Strony internetowej pod inną nazwą domeny.
11.4 Jakiekolwiek spory wynikające z niniejszej Umowy podlegają prawu stanu Kalifornia i nie mają wpływu na jakiekolwiek zasady dotyczące kolizji przepisów prawnych. Jedyną i wyłączną jurysdykcję w przypadku jakichkolwiek sporów wynikających z niniejszej Umowy lub w związku z nią stanowią odpowiednie sądy stanowe lub federalne w hrabstwie San Francisco w stanie Kalifornia. Akceptując niniejsze OPR Użytkownik niniejszym nieodwołalnie zrzeka się prawa do sprzeciwu i wyraża zgodę na jurysdykcję sądów stanu Kalifornia.
11.5 Niniejsze OPR wejdą w życie z chwilą ich opublikowania na Stronie internetowej i obowiązują do czasu ich uchylenia lub zmiany.
Zaakceptuj niniejsze OPR tylko w przypadku, gdy zgadzasz się z powyższymi postanowieniami. W przypadku dalszych pytań dotyczących OPR prosimy o kontakt pod adresem: bok@novakid.pl. Niniejsze Ogólne Postanowienia Regulaminu obowiązują od 1 maja 2021 roku.